Odvetništvo je obrt, ki lahko preživi le, v kolikor je delo kvalitetno opravljeno. Zato zastopamo in svetujemo strankam le na področjih, na katerih smo specializirani. Storitve ne prevzamemo, v kolikor nismo prepričani, da bomo z našo strokovnostjo stranki pomagali.

Področja prava, za katera smo specializirani:

 • svetovanje in sestava dopisov, opominov, pravnih mnenj, predlogov, odgovorov, zahtevkov, tožb, pritožb, aktov in drugih listin;
 • zastopanje v pravdnih postopkih, gospodarskih sporih, upravnih postopkih ter upravnih sporih;
 • zastopanje tožeče stranke ali tožene stranke, stranskega intervenienta, pred sodišči prve stopnje in druge stopnje, pred Vrhovnim sodiščem RS in Ustavnim sodiščem RS in zastopanje v obliki začasnega zastopstva;
 • zastopanje v sporih upravnega, pravdnega, pogodbenega prava, v sporih, ki izvirajo in pogodbenih in nepogodbenih razmerij ter uveljavljanja vseh vrst terjatev (denarne terjatve, osebnostne pravice, statusna razmerja, odškodnine, druge obveznosti, itd.);
 • sestava in pregled najrazličnejših pogodb (kupoprodajnih, darilnih, najemnih, služnostnih, zastavnih, posojilnih, menjalnih, podjemnih, razdelilnih, predpogodb, pogodb dednega prava,  izvensodnih poravnav, osnutkov sodnih poravnav, druge pogodbe in akti civilnega prava, itd.) in pri pogodbah v notarski obliki sodelovanje z notarjem;
 • sklepanje izvensodnih in sodnih poravnav ter sodelovanje v mediacijah.
 • svetovanje in zastopanje v vseh zakonskih sporih in sporih, ki izhajajo iz razmerij med starši in otroki, kot so razveze in razveljavitve zakonske zveze ter v postopkih razveze in razpada zunajzakonske skupnosti, določitve obveznosti preživljanja, določitve varstva in vzgoje otrok, določitve stikov med starši in otroki, odvzem ali omejitev stikov, ureditve in določitve stikov otrok s starimi starši ali drugimi sorodniki, odvzem roditeljske pravice, ugotavljanje in izpodbijanje očetovstva ali materinstva, delitve skupnega premoženja ter pri drugih oblikah urejanja družinskih in partnerskih razmerij;
 • sestava predlogov za sporazumno razvezo, tožb in drugih vlog v zvezi z razvezo ali prenehanjem zunajzakonskega razmerja, dodelitve otrok, določitve stikov, določitve preživnine, tako med starši in otroki kot med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema;
 • sestava tožb ali sporazumov o ugotovitvi in razdelitvi skupnega premoženja ali delitve premoženja iz naslova drugih partnerskih razmerij;
 • svetovanje, zastopanje ter sestava predlogov o ukrepih po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini.
 • svetovanje;
 • sestava odškodninskih zahtevkov, predlogov, tožb in zastopanje pred zavarovalnicami, sodišči in drugimi organi;
 • sklepanje pogodb in izvensodnih ter sodnih poravnav.
 • svetovanje;
 • zastopanje v sporih v zvezi z nepremičninami in pravicami na nepremičninah (varstvo in uveljavitev lastninske pravice, pravice do posesti ali motenja posesti, služnostne pravice, pravice sosedskega prava, mejni spori, itd.);
 • sestava pogodb v zvezi s pravicami na nepremičninah (prenosi lastninske pravice, daritve, najemna razmerja, služnostna razmerja, razmerja med etažnimi lastniki, zavarovanja, predkupne pravice, itd.);
 • pridobivanje podatkov iz zemljiške knjige (vse vrste zemljiškoknjižnih izpisov), pridobivanje podatkov iz registra stavb, itd.);
 • vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov (spremembe lastninskih stanj, zaznambe sporov, itd.).
 • svetovanje in zastopanje upnikov in dolžnikov ter tretjih udeležencev v izvršilnih postopkih in sestava predlogov za izvršbo, ugovorov, pritožb, predlogov za odlog izvršbe, itd.);
 • predlogi za zavarovanje terjatev;
 • sestava opominov in opravljanje poizvedb o premoženjskem stanju dolžnikov;
 • izpodbijanje dolžnikovih dejanj in pravnih poslov, vlaganje izpodbojnih tožb;
 • svetovanje in zastopanje v postopkih zavarovanja terjatev upnikov s predhodnimi in začasnimi odredbami ter vlaganje predlogov za pridobitev zastavnih pravic na nepremičninah in premičninah;
 • sklepanje sodnih in izvensodnih poravnav.
 • svetovanje;
 • sestava in pregled pogodb ali enostranskih poslov (oporok, dednih dogovorov, izročilnih pogodb, pogodb o dosmrtnem preživljanju, pogodb o preužitku, sporazumov o odpovedi neuvedenemu dedovanju, itd.);
 • zastopanje v dednih – zapuščinskih postopkih (oporočnih dedičev, zakonitih dedičev, volilojemnikov, upnikov, skrbnikov zapuščine);
 • zastopanje v nepravdnih postopkih (ureditev razmerij med solastniki, delitev solastnine, delitev skupnega premoženja, ureditev mej, dovolitev nujne poti, postopki v zvezi s poslovno sposobnostjo, roditeljsko pravico, razglasitvijo pogrešanca za mrtvega, itd.).
 • svetovanje;
 • sestava delovnopravnih pogodb, aktov, sporazumov, drugih listin;
 • zastopanje v delovnih in socialnih sporih pred delovnimi in socialnimi sodišči.
 • svetovanje in zastopanje v predkazenskem postopku, kazenskem postopku ter prekrškovnem postopku;
 • zastopanje obdolžencev, oškodovancev, mladoletnih oškodovancev;
 • sestava premoženjskopravnih zahtevkov (vrnitev stvari, razveljavitev pravnega posla, povrnitev škode);
 • sestava in vlaganje zagovorov, odgovorov, pritožb in drugih rednih ter izrednih pravnih sredstev.
 • svetovanje  in zastopanje v stečajnih postopkih (osebnih stečajih, stečajih podjetij, itd.), postopkih prisilne poravnave, postopkih likvidacije;
 • sestava prijav terjatev, predlogov za stečaj, predlogov za odpust obveznosti in drugih vlog v insolvenčnih postopkih.
 • svetovanje;
 • sestava ustavnih pobud, ustavnih pritožb in zastopanje v postopkih ocene ustavnosti in zakonitosti in varstva človekovih pravic ter temeljnih svoboščin pred Ustavnim sodiščem RS.
Zastopamo tudi po brezplačni državni pravni pomoči. 

KONTAKTIRAJTE NAS

in se dogovorite za sestanek.

URADNE URE: od ponedeljka do petka od 8:00 do 15:00 oz. po dogovoru.